Skip to content

Privacybeleid

1. Jouw privacy

Vereniging Sambalanço (hierna: “Sambalanço”) hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Sambalanço persoonsgegevens verwerkt van leden, opdrachtgevers, sponsoren, workshopdeelnemers, en andere personen waarmee Sambalanço een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met “relatie”.

Indien je lid wordt van Sambalanço, Sambalanço inhuurt voor een optreden, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan Sambalanço verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Sambalanço zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Vereniging Sambalanço
KvK Rotterdam 24287398
bestuur@sambalanco.nl

 

2. Doelen waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt

Jouw persoonsgegevens worden door Sambalanço gebruikt om je inschrijving voor een lidmaatschap te registreren en te bevestigen. Je gegevens worden ook gebruikt voor het innen van je contributie en om je per e-mail, telefoon en/of Whatsapp te informeren over allerhande zaken die samenhangen met de repetities, optredens en andere bijeenkomsten. De gegevens zullen niet aan derden (met uitzondering van onze docent(en)) ter beschikking worden gesteld, tenzij je daar van te voren toestemming voor hebt gegeven.

Wanneer je Sambalanço boekt voor een optreden, worden je gegevens gebruikt om afspraken te maken over het optreden en om onze factuur te sturen. De naam van je organisatie of evenement kan worden genoemd in nieuwsberichten op onze website en social media accounts. Wij houden een bestand bij van opdrachtgevers en kunnen je incidenteel post of emails sturen om je te informeren over onze activiteiten.

Wanneer Sambalanço jou inhuurt om les te geven, een workshop te verzorgen, bij te dragen aan een door ons georganiseerd evenement of anderszins, worden je gegevens gebruikt voor betaling van de afgenomen diensten. Jouw naam of die van je organisatie kan worden genoemd in nieuwsberichten op onze website en social media accounts.

Als je sponsor bent van Sambalanço gebruiken wij je gegevens om aan onze verplichtingen in het sponsorcontract dat we met je hebben afgesloten te voldoen en om de sponsorbijdrage te innen. We kunnen je incidenteel post of emails sturen om je te informeren over onze activiteiten.

Wanneer je je persoonsgegevens verstrekt om deel te nemen aan een door Sambalanço georganiseerde activiteit, worden deze gegevens gebruikt om je te informeren over de betreffende activiteit. Wanneer je deelneemt vanuit een andere sambaband, zullen wij de communicatie zo veel mogelijk via de leider of het bestuur van die andere band laten verlopen.

 

3. Persoonsgegevens die wij vastleggen

De gegevens die wij registreren van onze leden en docent(en):

– voor- en achternaam

– straat en huisnummer

– postcode en woonplaats

– e-mailadres

– telefoonnummer

– bankrekeningnummer

– foto’s en video’s

 

De gegevens die wij registreren bij een boeking voor een optreden, bij sponsorschap en bij inhuur van jouw diensten:

– voor- en achternaam

– straat en huisnummer

– postcode en woonplaats

– e-mailadres

– telefoonnummer

 

Wanneer je deelneemt aan een door Sambalanço georganiseerde activiteit registreren wij de volgende gegevens:

– voor- en achternaam

– e-mailadres

– indien er kosten zijn verbonden aan de activiteit: bankrekeningnummer

– en je kunt eventueel voorkomen op foto’s en video’s van de activiteit

 

We kunnen relaties uitnodigen om onze Facebookpaginas te ‘liken’ en/of lid te worden van onze Facebookgroep. Het staat je vrij om deze uitnodigingen te accepteren of te weigeren. Gegevens van social-media-accounts worden verder niet vastgelegd.

 

4. Delen van persoonsgegevens

Als je lid of docent bent, worden de genoemde gegevens (met uitzondering van je bankrekeningnummer) gedeeld met de andere leden van Sambalanço via de afgeschermde ‘spelershoek’ in G-Suite, een online opslagplatform waarin we verenigingsinformatie opslaan  en onderling delen. Alleen de leden krijgen login-gegevens voor deze spelershoek.

Je mobiele telefoonnummer wordt toegevoegd aan Whatsappgroepen en is daarmee zichtbaar voor de andere leden en de docenten. Je kunt jezelf te allen tijde terugtrekken uit deze groepen.

Vrijwilligers die een functie vervullen bij Sambalanço, waarbij het vanwege de uitoefening van die functie van belang is dat hun naam en eventueel e-mailadres en telefoonnummer bekend wordt gemaakt (bijvoorbeeld informatieverstrekking richting potentiële leden en het aannemen van boekingen) worden wel met naam en contactgegevens op de website vermeld. Voor deze functies/personen wordt een e-mailadres van Sambalanço beschikbaar gesteld.

Foto’s en video’s van optredens zijn essentieel voor het functioneren van onze website en voor social media. Foto’s en video’s waarop je herkenbaar in beeld bent kunnen op de website worden geplaatst of via social media worden gedeeld. Jouw naam wordt daar niet bij genoemd. Als je bezwaar hebt tegen een geplaatste foto of video kun je een verzoek indienen om de foto te laten verwijderen via webmaster@sambalanco.nl. De betreffende foto of video zal dan zo snel mogelijk van de website of social media worden verwijderd.

Sambalanço heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn in bijvoorbeeld kranten, websites en op social media. Indien je hier bezwaar tegen hebt kun je bij de betreffende publicerende instantie bezwaar maken.

Opgeslagen persoonsgegevens van wie dan ook worden niet gedeeld met personen of instanties buiten Sambalanço. Leden zijn ook verantwoordelijk voor de bescherming van elkaars persoonsgegevens door gegevens van leden en docenten niet aan derden te verstrekken en bijvoorbeeld e-mailadressen in de ‘BCC’ te zetten in e-mails die ook zijn gericht aan personen buiten Sambalanço.

 

5. Beveiliging persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, heeft Sambalanço passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

 

6. Bewaartermijn

Gegevens van leden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Als je je lidmaatschap opzegt, verwijderen we jouw gegevens van onze website en uit onze administratie. Alleen foto’s en video’s waar je op staat kunnen onbeperkt bewaard blijven.

Gegevens van opdrachtgevers bewaren we in ieder geval zolang jij onze diensten afneemt en tot uiterlijk zeven jaar na de laatste opdracht. Gegevens van personen en partijen die wij inhuren of waarmee we samenwerken worden eveneens tot zeven jaar na het laatste moment waarop van inhuur/samenwerking sprake was bewaard.

Gegevens van personen die hebben deelgenomen aan een van onze activiteiten worden uiterlijk een jaar direct na afloop van de activiteit verwijderd. Eventuele foto’s en video’s van de activiteit kunnen onbeperkt bewaard blijven.

Na afloop van de genoemde bewaarperiodes worden jouw persoonsgegevens verwijderd uit onze administratie. De bovenstaande termijnen gelden met uitzondering van financiële gegevens; Sambalanço is wettelijk verlicht deze zeven jaar te bewaren.

 

7. Links naar andere websites

Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Sambalanço draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

 

8. Social media

Sambalanço beheert ook accounts op Facebook, YouTube, Twitter en Instagram. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 

9. Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden, dan kun je een inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Als je toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens van jou te verwerken, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je gegevens niet meer op basis van die toestemming verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Als je je toestemming intrekt om persoonsgegevens te verwerken die essentieel zijn voor het lidmaatschap of voor de uitvoering van een zakelijke overeenkomst, kan dat betekenen dat het lidmaatschap moet worden beëindigd, respectievelijk dat er sprake is van contractbreuk.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Sambalanço je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, of als je kan je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kun je contact opnemen met het bestuur via bestuur@sambalanco.nl. Als je vindt dat Sambalanço niet juist met je persoonsgegevens omgaat en dit wordt naar aanleiding van jouw klacht of verzoek niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10. Wijzigingen privacybeleid

Sambalanço behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Als Sambalanço een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Sambalanço de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website en/of via e-mail.

 

Herziene versie, maart 2020


 

Cookie policy

Deze website gebruikt analytische cookies om anonieme bezoekersstatistieken bij te houden. Zo kunnen we de website verbeteren. Deze cookies worden geïnstalleerd middels Google Analytics en blijven 14 maanden geldig. Klik hier om uw gegevens te beveiligen. Klik hier voor meer informatie over de privacy-instellingen van Google.

Het is mogelijk om cookies (volledig) uit te schakelen voor deze website. Klik op ‘cookie instellingen’ in de ‘cookies control bar’ die je onderin ziet als je de site voor het eerst bezoekt en nog geen cookies hebt geaccepteerd, of klik hier voor de instellingen.

Als alternatief kan het ook via de browser. Bekijk de hulp documentatie van uw browser of bekijk het artikel op de website van de Consumentenbond waar dit voor alle browsers wordt uitgelegd.

Ik wil mijn cookie-instellingen wijzigen

Heeft u ooit, bewust of onbewust, een keuze gemaakt voor bepaalde cookies maar wilt u deze keuze herzien? Dat kan, klik hier.

Mei 2018

Back to top